Zápis z 9. MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ŽIFADatum konání: 4.5. 2012
Místo konání: Divišova ulice 669 , Žamberk
Přítomni: 17 osob – viz prezenční listina (z toho 3 hosté, 1 zapisovatel)
Omluveni: PhDr.Ludmila Langrová, Jaromír Žejdlík, Barbora Ševčíková, Tomáš Jukl, Kamila Šiffelová

Program:

  1. Výběr nových exchange studentů pro školní rok 2012-13
  2. Personální otázky Rady ŽIFA
  3. Diskuse

Valnou hromadu zahájila a vedla Mgr. Jana Fialová, předsedkyně ŽIFA

0. Hlasování o valné hromadě

J. Fialová (dále jen J.F.) vysvětlila přítomným, proč na pozvánce místo termínu VH použila termín „mimořádná členská schůze“ a požádala přítomné, zda by mohli svým hlasováním vyjádřit souhlas, že se jedná o regulérní VH.
Hlasování: 12 hlasů pro návrh, V.Fáberová se zdržela hlasování

I. Výběr nových exchange studentů pro školní rok 2012-13

J.Fialová seznámila přítomné s důvodem svolání mimořádné VH :
- ve dnech 22-23.3.2012 proběhlo VŘ na dvě místa exchange studentů do Rice Lake (dále jen RL),
- VŘ a jeho kritéria jsou každoročně zveřejněna v ŽL, jsou celoročně přístupná na webových stránkách ŽIFA a jsou výsledkem dohody 4 zúčastněných subjektů (ŽIFy,Gymnázia Žbk, Města Žbk a skupiny bývalých exchange studentů ALUMNIS),
- 23.3.2012 se výběrová komise ve složení J.F.(ŽIFA), Mgr.Zdena Talacková(gymnázium),Barbora Ševčíková(ALUMNIS, v té době ještě zároveň místopředsedkyně ŽIFA-poznámka zapisov.) a Jaroslava Halbrštátová (město) shodla na výběru dvou studentek (M. Liebichové a K. Suchomelové),
- výsledky byly zpracovány, oznámeny všem zúčastněným (24.3.) a posléze zveřejněny na webu ŽIFA,
- 26.3. proběhlo slavnostně oficiální oznámení výsledků v kanceláři starosty Žbk. za přítomnosti starosty J.Dytrta,J. Halbrštátové ,Z.Talackové a J.F. (vyhlášení se bez omluvy nezúčastnila Zuzana Strnadová),
- 27.3.prostřednictvím telefonátu požádal starosta měst J.F. o pomoc pro v pořadí 3. studentku Z.Strnadovou(dále jen Z.S.) při zajištění studijního pobytu v RL. J.F.toto odmítla a snažila se starostovi vysvětlit možné komplikace do budoucna v případě takového zásahu města do činnosti ŽIFA. Nabídla osobní přítomnost na schůzce, kde byla připravená vysvětlit možné komplikace a svůj důsledný postoj nepožadovat dodatečně místo pro třetího studenta.
-Starosta neprojevil o takovou schůzku zájem, tím další komunikace skončila a J.F. se dále věnovala administrativnímu zajištění pro první dvě vybrané studentky.
- 18.4. J.F. oznámila do RL jména dvou vybraných studentek a jejich info. Jako šokující odpověď dostala, že na základě komunikace s ŽIFou RLIFA rozumí, že máme dalšího studenta, který je kvalifikovaný pro studium v RL.
- Na základě nově vzniklé situace svolala J.F. 27.4.schůzku rady ŽIFA (J.F.,Barbora Ševčíková a Hana Cukorová) ,na kterou pro dobrou informovanost rady města pozvala J.Halbrštátovou a S. Cukora (oba členové RM).
- Teprve na tomto setkání vyšlo najevo, že žádost o třetího studenta iniciovalo město se souhlasem starosty a za jazykové výpomoci Barbory Ševčíkové (jak probíhala tato komunikace a co obsahovala není jasné, protože nebyla zpřístupněna-poznámka zapis.)
- Vzhledem k tomu, že je ŽIFA nezávislé neziskové sdružení dobrovolníků s cílem rozvíjet mezinárodní partnerství a napomáhat tak ke komunikaci lidí dobré vůle, J.F. zásadně odmítla řešit vzniklou situaci v úzkém kruhu a proto iniciovala svolání mimořádné VH.
ŽIFA vždy ctila zásady dobrovolnosti a otevřené komunikace se všemi participujícími stranami. Nikdy se necítila být „servisní organizací“ města ale dobrovolným sdružením lidí se společným zájmem, kteří svojí nezištnou činností přispívali k rozkvětu města a jeho dobrému jménu i za jeho hranicemi a za hranicemi našeho státu. ŽIFA si vždy vážila spolupráce se zástupci města, kteří vnímali práci této organizace jako přínos pro celé město a podporovali i jiné iniciativy tohoto sdružení, které měly za cíl šíření partnerství našich měst v řadách široké veřejnosti a nejen v zájmu několika vybraných jedinců nebo oficiálních zástupců města.Postup zástupců města a Barbory Ševčíkové byl tak zcela v rozporu se zásadami stanov této organizace.

Jaroslava Halbrštátová
- prohlásila, že cítí zodpovědnost za vzniklou situaci, - díky neopětovanému pozdravu ze strany Šárky Strnadové (maminka Z.S., zaměstnankyně města) dodatečně vyvolala jednání v užším kruhu radních města za přítomnosti starosty ohledně hodnocení vybraných studentů a dodatečně ho prohlašuje za neférové vůči Z.S. Se svolením starosty,ve snaze udělat dobrý skutek, požádala B.Ševčíkovou o spolupráci při napsání dopisu do RL ,ve kterém intervenuje v RL za třetí studentku.

J.Fialová
- odmítá, že by výběrové řízení bylo nefér vůči Z.S. ( plnění nastavených kritérií spolupráce s ŽIFou se v průběhu roku věnují pouze ti dobrovolníci ŽIFy, kteří se nezištně účastní i na dalších projektech pro širokou veřejnost města (např. Letní jazyková škola ŽIFy , the September koncert), z členů výběrové komise byla jediným takovým členem J.F., která všechny ostatní členky komise seznámila s mírou činnosti všech přihlášených studentů a před jejich očima ji zapsala do tabulky, aby nebylo pochyb, že na prvních dvou místech se umístily ty studentky, které byly následně za společného konsenzu vybrány.

Valerie Fáberová
- vyjádřila svůj pocit křivdy při hodnocení své dcery Zuzany Fáberové, jejíž spolupráce byla při VŘ ohodnocena 0%, nerozumí způsobu hodnocení a má zájem o vysvětlení.

J.F.následně podala vysvětlení:
- každý vybraný exchange student podepisuje dobrovolně „Dohodu o spolupráci“, ve které se zavazuje spolupracovat s ŽIFou a městem Žamberk nejméně po dobu 3 let po návratu z RL,
- V. Fáberová až do výběru svého syna Róberta F.(2009) s nadšením spolupracovala na téměř všech oficiálních projektech ŽIFy, nicméně, poté se vždy v okamžiku potřeby z důvodů osobní zaneprázdněnosti omluvila (např. výběrové řízení exchange studentů a následná administrace přihlášek, výuka na LJŠ,atd.) a překvapivě začala stejnou akci jakou je LJŠ organizovat v Jablonném. Dcera Z. Fáberová se na žádných veřejných projektech ŽIFy pro veřejnost neúčastnila, proto byla hodnocena 0% .
- Karolína Suchomelová je aktivní členkou ŽIFA již druhým rokem (což dle návrhu T.Jukla (ALUMNIS) při VŘ v předešlém roce zajistilo zúčastněným studentkám 3. místo za spolupráci), díky své účasti na VH ví, v čem může být nápomocná, aktivně se podílela na organizaci LJŠ v roce 2011 a v září 2011 z vlastní iniciativy vystoupila se svým učitelem na koncertu „the september concert“. Karolína nečekala pouze na povel ke splnění úkolů, ale prokázala i vlastní iniciativu, což ji zajistilo postupové místo ve výběru.
-Martina Liebichová je aktivní členkou od roku 2011, aktivně se podílela na organizaci LJŠ a po účasti na VH iniciativně zajistila lektora pro LJŠ 2012 a sponzorské dárky pro dětské účastníky LJŠ. Stejně jako Karolína prokázala vlastní iniciativu, což ji taktéž nominovalo na exchange studentku roku 2012-13.
- Zuzana Strnadová, přesto,že měla stejné informace a přístup k nim (domnívám se, že dokonce lepší), absolvovala pouze spolupráci na LJŠ. Proto se umístila na 3. místě.
-pro výběr není zásadní umístění v prvních dvou kritériích, ale třetí kritérium spolupráce, protože již úspěšné absolvování vstupního testu (SLEP test) kvalifikuje kteréhokoliv zájemce pro studium na jakékoliv státní střední škole v USA. Z postoupivších studentů nevybíráme nejlepšího anglicky mluvícího studenta, ale nejvhodnějšího zástupce ŽIFy, města a školy a potenciálně nejlepšího spolupracovníka.
- vyjádřila omluvu E.Sonntagovi, který jediný by se mohl cítit poškozený, protože mu nebyla započítána přítomnost na poslední VH a jeho následné členství.

M.Páchová
- vyjádřila překvapení nad postupem p. Halbrštátové a města a zeptala se, proč se celá situace neřešila v okamžiku VŘ.

J.Halbrštátová
- vnímá vlastní díl viny na vzniklé situaci a tímto způsobem volá po nápravě.
J.Fialová
vnímá vzniklou situaci jako ústupek nevhodnému chování jak studentky Z.Strnadové, tak její maminky Š.Strnadové.
S. Cukor
-ačkoliv nebyl přítomen VŘ a nezná blíže jeho aktéry, reaguje na dopis T.Jukla adresovaného členům ŽIFA před mimořádnou VH ,
- ve svém dopise T.Jukl jasně dává na vědomí,že jeho zájmem je vyslání 3. studenta bez ohledu na okolnosti vzniklé situace, zcela lehkovážně opomíjí fakt, že došlo k zásadnímu porušení stanov v článku 9 o zastupování ŽIFy na veřejnosti. Dále ve svém dopise zmiňuje v dané situaci nerelevantní fakta, která často ani nejsou pravdivá – info o kontrolorovi účtu.
- znovu připomněl situaci z roku 2008, kdy z iniciativy B.Ševčíkové vznikla skupina ALUMNIS, která od doby své existence mimo jiné kritizuje způsob VŘ , přičemž byl vždy jeden z jejich zástupců přizván za člena výběrové komise a konečná kritéria a jejich váhy byly nastaveny na základě společného jednání ALUMNIS,města, gymnázia a ŽIFy,
- ze statistiky VŘ dokládá, že všichni ti, kteří se skutečně zajímali o práci v ŽIFě nakonec vždy do RL vycestovali,
- domnívá se, že bude-li do RL vyslán 3. student, vznikne precedent do dalších let a způsobí další nežádoucí zatížení obou participujících stran (ŽIFy a RLIFy),
- označil argument s vysláním 3. studenta jako zaplnění 4. místa na RL high school jako zástupný pro dodatečné zdůvodnění celé situace, protože z vlastní spolupráce s RLIFA víme, že japonské straně se ne vždy podaří vyslat dva zástupce ( např. v roce 2009 nebyl do RL vyslán žádný japonský student a nic se nedělo),
- váží si T.Jukla za jeho dobrovolnou práci jako webmastra ŽIFy, ale zdá se mu, že jeho jednání není koncepční (př.svévolná změna dlouhodobě používaného loga bez předešlé konzultace s vedením ŽIFy) a svojí kritikou nepomáhá ke konstruktivním závěrům, nýbrž vyčerpává zbylé ochotné dobrovolníky sdružení.

J.Fialová:
- seznámila ve stručnosti přítomné s historií ŽIFy, protože byla jejím zakládajícím členem.
- zmínila nepříjemné zkušenosti s lidmi, kteří pouze využili nabízených možností ze sobeckých zájmů a dále se již nechtěli podílet na veřejné práci pro blaho partnerských vztahů mezi oběma městy,
- zmínila vývoj a motivy, které ŽIFu vedly k současnému nastavení výběrových kritérií,
- vyjádřila naději ve správné pochopení celé situace všemi zúčastněnými, protože do organizace konečně začali přicházet studenti a jejich rodiče, kteří mají zdá se skutečně zájem pracovat na rozvoji partnerských vztahů a nejen poslat do Ameriky jejich šikovné dítě, jak tomu bylo v předešlých letech,
- požádala, aby rozhodnutí o vyslání 3. studentky bylo rozhodnutím celé organizace, která se tímto jasně přihlásí k zodpovědnosti za další vývoj v partnerských vztazích a ponese potenciálně vzniklé povinnosti na svých kolektivních „bedrech“ ,
-sama vyslání další studentky na základě svých dlouhodobých zkušeností a s ohledem na dobré partnerské vztahy nepodpořila.

J.Dytrt (starosta města):
- prohlásil , že na základě informací od J. Halbrštátové přivítal studenty na radnici a oficiálně všem přítomným pogratuloval k absolvování VŘ (26.3.pondělí),
- následně se k němu dostala informace o Z. Strnadové a protože již Z. nemá v následujícím roce šanci, rozhodl se jí podpořit,
- připustil, že vzhledem k tomu, že v ŽIFě aktivně nepracoval, může mít na věc odlišný pohled,
-nechtěl svým činem nikoho obcházet, rád by do RL poslal i více studentů, třeba 4-5,
-apeluje na ŽIFu, že jako servisní organizace města by toto měla přijmout a dále situaci řešit ve spolupráci s rozhodnutím města.

A.Fiala
- vyslovil své přesvědčení, že se považuje jako jeden z nejdéle participujících občanů města na vývoji partnerských styků s Rice Lakem za kompetentního se ke vzniklé situaci vyjádřit a je zároveň největším sponzorem ŽIFy ,
- snažil se přítomným vysvětlit, že celkový pohled města na danou věc je zaměřen na úzký zájem jednoho studenta, zatímco jsou zcela opomíjeny širší souvislosti celé situace,
- každý splněný požadavek nad rámec dohodnutých pravidel vždy zákonitě přináší nová očekávání,
- tázal se kdo tato očekávání bude plnit, kdo zajistí finanční prostředky, náročnou a zdlouhavou komunikaci mnohdy bez výsledného efektu, atd.
- jediné možné řešení, pokud si zastupitelé města chtějí prosadit svojí iniciativu, vidí ve vypovězení spolupráce města s ŽIFou.
- v takovém případě vnímá jednání města jako nepromyšlené a nekoncepční, preferující jedince , kteří pro město zatím nic neudělali na úkor těch, kteří bez nároku na odměnu dobrovolně pracovali pro město dlouhá léta.

J.Fialová:
- přiblížila historii studentských výměn, na jejímž začátku stála,
- ačkoliv byl do RL pozván pouze jeden student, nakonec odjížděli dva (Barbora Všetičková-Ševčíková a Petr Halbrštát) a zůstali celý rok 1995-96,
- od té doby každý rok odjíždí do RL dva studenti ( s jednou výjimkou),
- v roce 2006 , došlo k jasnému poškození studentky, která díky své dlouhodobé nemocnosti (zpívala vánoční koncerty s Coralema a dostala těžký zápal plic) skončila těsně na 3. místě (jedním a pro ní rozhodujícím kritériem byla školní absence),proto se J.Fialová rozhodla výjimečně požádat o 3. místo. RLIFA požadavku vyhověla, ale zdůraznila, že je to výjimečná situace a v budoucnu se nebude opakovat.
- tato skutečnost vedla ŽIFu ke změně nastavených kritérií, ke kterým dospěla po souhlasné dohodě se zástupci gymnázia a města.

S.Cukor:
- znovu připomněl vznik skupiny ALUMNIS, která údajně vznikla jako organizace, která chce spolupracovat a pomáhat, nicméně se svými kroky profilovala více jako „opoziční alternativa“ k o.s. ŽIFA a svůj hlavní zájem zaměřila na změnu nastavených kritérií výběru a propagaci studijního pobytu dvou studentů do RL.
- kladně hodnotil spolupráci T.Jukla při tvorbě webových stránek a pomoc T.Jukla a B.Ševčíkové při návštěvě amerických studentů.
- vyjádřil nesouhlas s tím, aby Z.Strnadová byla vyslána jako 3. student podporovaný ŽIFou,
- navrhl, že pokud si město přeje Z. Strnadovou do RL vyslat, ať převezme za toto rozhodnutí vlastní zodpovědnost.

p.Suchomelová:
- vzpomněla situaci po výběrovém řízení v předešlém roce, kdy dcera Karolína obsadila 3.místo, což nikterak nezměnilo její chování vůči ostatním studentů, zatímco komunikace Z. Strnadová po vyhlášení výsledků nebyla vůči vybraným studentkám nijak přátelská.

II. Personální otázky Rady ŽIFA

J.Fialová informovala o jednání místopředsedkyně B.Ševčíkové:
- přestože požádala B.Ševčíkovou o poskytnutí korespondence mezi RL a ní (údajně jménem města ), toto B.Š. neučinila,
- odložila jednání o personálních otázkách vzhledem k nepřítomnosti místopředsedkyně rady ŽIFA Barbory Ševčíkové (původně přislíbila účast, ale těsně před termínem VH se omluvila z důvodu rodinné dovolené), která do velké míry přispěla ke vzniku dané situace.

III. Diskuse:

Proběhla v předcházejících bodech

J.Fialová:
-vyslovila nutnost další úpravy kritérií výběru pro další školní rok , aby se předešlo podobné situaci.

VH byla vyzvána k hlasování o podpoře vyslat do RL 3. studentku
Hlasování:
0 hlasů pro návrh,
11 hlasů proti návrhu (včetně dvou písemně zplnomocněných hlasů nepřítomných L.Langrové a J.Žejdlíka)
3 hlasy se zdržely (V. Fáberová,D. Hegrová,E.Sonntag)

Usnesení z jednání valné hromady ŽIFA ze dne 4.5.2012

Valná hromada bere na vědomí:

  1. zprávu o výběrovém řízení na exchange studenty pro školní rok 2012-13
  2. zprávu o následné nejasné komunikaci mezi zástupci městem a zástupci RLIFA
  3. oznámení o rozhodnutí starosty města podpořit 3. vybranou studentku
  4. ozhodnutí nepodpořit vyslání 3. studentky do RLZapsal: Šimon Fiala
Ověřil: Jana Fialová,Hana Cukorová

9.mimoradne_valna_hromada.txt · Poslední úprava: 2013/05/04 00:41 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki