Stanovy Občanského sdružení ŽIFA

Článek I.

Základní ustanovení - název,sídlo,právní postavení


1. Sdružení se nazývá ŽIFA.

2. Sídlo ŽIFA: Polská 1384, 564 01 Žamberk

3. ŽIFA je neziskovou, dobrovolnou, samosprávnou organizací, která sdružuje své členy na základě jejich společného zájmu.

4. ŽIFA je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými předpisy a těmito stanovami.

Článek II.

Cíle činnosti


1. Základním cílem činnosti ŽIFA je napomáhat setkávání lidí dobré vůle z nejrůz nějších zemí celého světa za účelem vzájemného poznávání rozdílných kultur, přispívat tak k mezinárodnímu porozumění, odstraňování národnostních a rasových předsudků, které následně vede k vyšší vzájemné toleranci občana občanem, národa národem.

2. K dosažení tohoto cíle ŽIFA zejména:

  • organizuje a zajišťuje setkávání občanů, spolků a podnikatelských subjektů působících ve městě Žamberk a jeho okolí s občany, spolky a podnikatelskými subjekty z jiných měst v České republice a v zahraničí, zejména s těmi, které jsou partnerskými městy města Žamberk, případně se kterými je již spolupráce navázána,
  • pořádá kulturní, vzdělávací, sportovní,charitativní a jiné akce , které mají za cíl přiblížit život a kulturní tradice měst a zemí, se kterými je navázána oficiální či neoficiální partnerská spolupráce,
  • svými akcemi podporuje šíření národních a regionálních tradic v zahraničí a naopak,
  • pořádá společenské akce pro své členy, hosty a veřejnost,
  • zajišťuje jazykové vzdělávání svých členů a jejich rodinných příslušníků,
  • dobrovolně spolupracuje s mezinárodními organizacemi podobného charakteru,
  • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.

3. ŽIFA je nezávislé na politických stranách a hnutích, spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi a s jednotlivci jak v České republice tak v zahraničí mající shodné cíle a poslání.

4. ŽIFA vyvíjí k naplnění svých cílů a v souladu s obecně platnými hospodářskými předpisy účelnou hospodářskou a obchodní činnost, která však nesmí být v rozporu s cíli sdružení.

Článek III.

Členství - vznik a zánik


1. Členství v ŽIFA je dobrovolné.

2. Členem ŽIFA se může stát jak fyzická tak právnická osoba bez rozdílů a omezení pohlaví,rasy,státní či národní příslušnosti, bydliště či sídla, která souhlasí se zněním stanov ŽIFA a naplňuje jejich podmínky.

3. Členy mohou být také děti bez omezení věku.

4. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku a zápisem do evidence členů.

5. Povinností přijatého člena je seznámit se se stanovami ŽIFA.

6. Členství v ŽIFA se u členů ročně obnovuje zaplacením členského příspěvku.

7. Členství v ŽIFA zaniká:

a) nezaplacením členského příspěvku,

b) vystoupením člena z ŽIFA,

c) vyloučením člena z ŽIFA,

d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,

e) zrušením členské právnické osoby,

f) zrušením ŽIFA.

8. Člen může na základě svého dobrovolného rozhodnutí kdykoliv bez výpovědní lhůty vystoupit z ŽIFA.

9. Člen může být vyloučen z ŽIFA rozhodnutím nadpoloviční většiny zapsaných členů valné hromady pokud:

a) závažným způsobem porušil kázeň v ŽIFA,

b) opětovně porušil kázeň v ŽIFA, ač byl již předtím pro její porušení napomenut,

c) jednal proti zájmům ŽIFA,

d) se provinil proti myšlenkám cti,humanismu a demokracie,

e) závažným způsobem nebo opakovaně porušil tyto stanovy.

10. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno osobně nebo doporučeně.

11. Vyloučený člen se může odvolat do 15dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení k výkonné radě ŽIFA s udáním důvodů. Odvolání však nemá odkladný účinek, s tím, že o odvolání bude rozhodnuto do 1 měsíce ode dne odvolání.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů


1. Člen ŽIFA má právo:

a) aktivně se podílet na činnosti ŽIFA,

b) účastnit se valné hromady,

c) účastnit se schůze výkonné rady, jedná-li se o něm,

d) uplatňovat své názory, kritiku a návrhy,

e)být informován o činnosti ŽIFA a jejího hospodaření,

f) hlasovat, volit a být volen do výkonné rady,

g) využívat výhod vyplývajících z členství, stanovených valnou hromadou.

h) volit a být volen do výkonné rady pouze od dovršení 18 let věku.

2. Člen ŽIFA má povinnosti:

a) dodržovat stanovy a rozhodnutí výkonné rady,

b) šetřit, chránit a zvelebovat majetek ŽIFA,

c) podílet se na realizaci poslání ŽIFA,

d) plnit úkoly uložené rozhodnutím valné hromady a výkonné rady nebo při nich poskytovat potřebnou součinnost,

e) řádně platit členský příspěvek a jiné uložené platby,

f) dodržovat zásady etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno a čest ŽIFA v České republice i v zahraničí.

Článek V.

Orgány ŽIFA


1. Orgány ŽIFA jsou:

a) valná hromada

b) výkonná rada

c) kontrolor účtu

Článek VI.

Valná hromada


1.Valná hromada:

a) je nejvyšším orgánem ŽIFA,

b) je tvořena všemi členy ŽIFA,

c) je svolávána výkonnou radou podle potřeby,nejméně však 1x ročně, jinak i mimořádně na žádost nejméně 1/3 členů ŽIFA,

d) je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů,

e) je řízena předsedou nebo jiným pověřeným členem rady,

f) schvaluje způsob jednání a hlasování,

g) k platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů,

h) schvaluje stanovy ŽIFA a jejich změny,

i) rozhoduje o výši členských příspěvků a termínu jejich splatnosti,

j) volí výkonnou radu a členy kontrolní komise,

k) volí jednoho ze členů rady do funkce předsedy, ten je statutárním zástupcem ŽIFA, v případě potřeby může plnou mocí pověřit kteréhokoli člena rady k zastupování ŽIFA,

l) stanoví hlavní úkoly a program pro příslušný kalendářní rok,

m) schvaluje provozní řády a jejich změny a další vnitřní předpisy,

n) projednává hospodaření ŽIFA,

o) schvaluje výroční zprávu,

p) schvaluje rozpočet na příslušný kalendářní rok,

q) rozhoduje o vyloučení člena z ŽIFA,

r) rozhoduje o zrušení ŽIFA,

s) o všech usneseních je proveden zápis.

2) Výkonná rada je povinna pozvat na valnou hromadu všechny členy ŽIFA nejméně 10 dní před začátkem valné hromady a oznámit jim program jednání.

Článek VII.

Výkonná rada


1. Výkonná rada:

a) je výkonným orgánem ŽIFA,

b) je volena valnou hromadou na dobu 2 let, opakovaná volba je možná,

c) má 3 členy,

d) usnášení schopná je za přítomnosti alespoň 3 členů,

e) rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,

f) schází se dle potřeby, nejméně však 1x měsíčně,

g) svolána může být kterýmkoli členem rady,

h) koncipuje a koordinuje činnost ŽIFA,

i) zpracovává podklady pro valnou hromadu,

j) svolává valnou hromadu,

k) v případě odstoupení člena je doplněna náhradníkem, toho potvrdí nejbližší valná hromada,

l) vypracovává rozpočet pro nejbližší kalendářní rok,

m) navrhuje výši členských příspěvků,

n) přijímá stížnosti a navrhuje způsoby řešení,

o) je ze všech rozhodnutí odpovědná valné hromadě,

p) vyřizuje písemné stížnosti nejpozději do jednoho měsíce po převzetí,

q) navrhuje vnitřní předpisy ŽIFA,

r) předkládá zprávu o hospodaření ŽIFA,

s) navrhuje smlouvy s jinými subjekty.

Článek VIII.

Kontrolor účtu


1. Kontrolor účtu:

a) je nezávislým kontrolním orgánem,

b) je volen valnou hromadou na období dvou let,přičemž opětovná volba je možná,

c) funkce kontrolora účtu je neslučitelná s funkcí ve výkonné radě,

d) za svou činnost odpovídá valné hromadě,

e) vykonává dohled nad hospodařením ŽIFA, upozorňuje výkonnou radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

f) kontrolu provádí nejméně 1x ročně,

g) kontroluje účetní uzávěrku a výroční zprávu ŽIFA.

Článek IX.

Jednání jménem ŽIFA


1. Předseda jménem ŽIFA jedná, uzavírá smlouvy, dohody a jiné dokumenty mající charakter smluv.

2. Předseda může pověřit plnou mocí kteréhokoli člena ŽIFA k zastupování ŽIFA , k podpisu dokumentů, smluv apod.

Článek X.

Zásady hospodaření


1. ŽIFA je neziskovou organizací.

2. ŽIFA hospodaří s movitým a nemovitým majetkem, který je evidován podle obecně závazných předpisů.

3. ŽIFA hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozpočtem schváleným valnou hromadou na příslušné období.

4. Zdrojem majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z činnosti při naplňování cílů ŽIFA,

c) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

d) příspěvky z veřejných rozpočtů,

e) granty, dotace,

f) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.

5. Majetek ŽIFA spravuje výkonná rada. Majetek ŽIFA je využíván zejména k zajištění poslání a cílů ŽIFA, k úhradě veškerých nákladů s provozem ŽIFA spojených.

6. ŽIFA může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci běžného hospodaření i smlouvy o využití svého majetku.

7. V případě zániku ŽIFA rozhodne o majetku ŽIFA valná hromada.

Článek XI.

Zánik ŽIFA


1. ŽIFA zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací z rozhodnutí valné hromady.

2. ŽIFA zaniká tehdy, jestliže se nadpoloviční většina členů ŽIFA přítomná na valné hromadě vysloví pro zánik ŽIFA.

3. Na této valné hromadě musí být zvolena tříčlenná likvidační komise ŽIFA.

4. Likvidační komise je odpovědná za řádnou likvidaci majetku ŽIFA.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení


1. Tyto stanovy byly schváleny členy přípravného výboru ŽIFA v Žamberku, dne 18.11.2003.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. Tímto dnem vzniká občanské sdružení ŽIFA.

stanovy.txt · Poslední úprava: 2013/05/04 00:42 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki