Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stanovy [2012/07/25 20:00]
kukin [Základní ustanovení - název,sídlo,právní postavení]
stanovy [2013/05/04 00:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Stanovy Občanského sdružení ŽIFA ======
 +
 +
 +===== Článek I. =====
 +
 +==== Základní ustanovení - název,sídlo,právní postavení ====
 +\\
 +1. Sdružení se nazývá ŽIFA.
 +
 +2. Sídlo ŽIFA: Polská 1384, 564 01 Žamberk
 +
 +3. ŽIFA je neziskovou, dobrovolnou, samosprávnou organizací, která sdružuje své členy na základě jejich společného zájmu.
 +
 +4. ŽIFA je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými předpisy a těmito stanovami.
 +
 +
 +===== Článek II. =====
 +
 +==== Cíle činnosti ====
 +\\
 +1. Základním cílem činnosti ŽIFA je napomáhat setkávání lidí dobré vůle z nejrůz nějších zemí celého světa za účelem vzájemného poznávání rozdílných kultur, přispívat tak k mezinárodnímu porozumění, odstraňování národnostních a rasových předsudků, které následně vede k vyšší vzájemné toleranci občana občanem, národa národem.
 +
 +2. K dosažení tohoto cíle ŽIFA zejména:
 +
 +    * organizuje a zajišťuje setkávání občanů, spolků a podnikatelských subjektů působících ve městě Žamberk a jeho okolí s občany, spolky a podnikatelskými subjekty z jiných měst v České republice a v zahraničí, zejména s těmi, které jsou partnerskými městy města Žamberk, případně se kterými je již spolupráce navázána,
 +    * pořádá kulturní, vzdělávací, sportovní,charitativní a jiné akce , které mají za cíl přiblížit život a kulturní tradice měst a zemí, se kterými je navázána oficiální či neoficiální partnerská spolupráce,
 +    * svými akcemi podporuje šíření národních a regionálních tradic v zahraničí a naopak,
 +    * pořádá společenské akce pro své členy, hosty a veřejnost,
 +    * zajišťuje jazykové vzdělávání svých členů a jejich rodinných příslušníků,
 +    * dobrovolně spolupracuje s mezinárodními organizacemi podobného charakteru,
 +    * spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.
 +
 +3. ŽIFA je nezávislé na politických stranách a hnutích, spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi a s jednotlivci jak v České republice tak v zahraničí mající shodné cíle a poslání.
 +
 +4. ŽIFA vyvíjí k naplnění svých cílů a v souladu s obecně platnými hospodářskými předpisy účelnou hospodářskou a obchodní činnost, která však nesmí být v rozporu s cíli sdružení.
 +
 +
 +===== Článek III. =====
 +
 +==== Členství - vznik a zánik ====
 +\\
 +1. Členství v ŽIFA je dobrovolné.
 +
 +2. Členem ŽIFA se může stát jak fyzická tak právnická osoba bez rozdílů a omezení pohlaví,rasy,státní či národní příslušnosti, bydliště či sídla, která souhlasí se zněním stanov ŽIFA a naplňuje jejich podmínky.
 +
 +3. Členy mohou být také děti bez omezení věku.
 +
 +4. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku a zápisem do evidence členů.
 +
 +5. Povinností přijatého člena je seznámit se se stanovami ŽIFA.
 +
 +6. Členství v ŽIFA se u členů ročně obnovuje zaplacením členského příspěvku.
 +
 +7. Členství v ŽIFA zaniká:
 +
 +a) nezaplacením členského příspěvku,
 +
 +b) vystoupením člena z ŽIFA,
 +
 +c) vyloučením člena z ŽIFA,
 +
 +d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
 +
 +e) zrušením členské právnické osoby,
 +
 +f) zrušením ŽIFA.
 +
 +8. Člen může na základě svého dobrovolného rozhodnutí kdykoliv bez výpovědní lhůty vystoupit z ŽIFA.
 +
 +9. Člen může být vyloučen z ŽIFA rozhodnutím nadpoloviční většiny zapsaných členů valné hromady pokud:
 +
 +a) závažným způsobem porušil kázeň v ŽIFA,
 +
 +b) opětovně porušil kázeň v ŽIFA, ač byl již předtím pro její porušení napomenut,
 +
 +c) jednal proti zájmům ŽIFA,
 +
 +d) se provinil proti myšlenkám cti,humanismu a demokracie,
 +
 +e) závažným způsobem nebo opakovaně porušil tyto stanovy.
 +
 +10. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno osobně nebo doporučeně.
 +
 +11. Vyloučený člen se může odvolat do 15dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení k výkonné radě ŽIFA s udáním důvodů. Odvolání však nemá odkladný účinek, s tím, že o odvolání bude rozhodnuto do 1 měsíce ode dne odvolání.
 +
 +
 +
 +===== Článek IV. =====
 +
 +==== Práva a povinnosti členů ====
 +\\
 +1. Člen ŽIFA má právo:
 +
 +a) aktivně se podílet na činnosti ŽIFA,
 +
 +b) účastnit se valné hromady,
 +
 +c) účastnit se schůze výkonné rady, jedná-li se o něm,
 +
 +d) uplatňovat své názory, kritiku a návrhy,
 +
 +e)být informován o činnosti ŽIFA a jejího hospodaření,
 +
 +f) hlasovat, volit a být volen do výkonné rady,
 +
 +g) využívat výhod vyplývajících z členství, stanovených valnou hromadou.
 +
 +h) volit a být volen do výkonné rady pouze od dovršení 18 let věku.
 +
 +2. Člen ŽIFA má povinnosti:
 +
 +a) dodržovat stanovy a rozhodnutí výkonné rady,
 +
 +b) šetřit, chránit a zvelebovat majetek ŽIFA,
 +
 +c) podílet se na realizaci poslání ŽIFA,
 +
 +d) plnit úkoly uložené rozhodnutím valné hromady a výkonné rady nebo při nich poskytovat potřebnou součinnost,
 +
 +e) řádně platit členský příspěvek a jiné uložené platby,
 +
 +f) dodržovat zásady etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno a čest ŽIFA v České republice i v zahraničí.
 +
 +
 +===== Článek V. =====
 +
 +==== Orgány ŽIFA ====
 +\\
 +1. Orgány ŽIFA jsou:
 +
 +a) valná hromada
 +
 +b) výkonná rada
 +
 +c) kontrolor účtu
 +
 +===== Článek VI. =====
 +
 +==== Valná hromada ====
 +\\
 +1.Valná hromada:
 +
 +a) je nejvyšším orgánem ŽIFA,
 +
 +b) je tvořena všemi členy ŽIFA,
 +
 +c) je svolávána výkonnou radou podle potřeby,nejméně však 1x ročně, jinak i mimořádně na žádost nejméně 1/3 členů ŽIFA,
 +
 +d) je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů,
 +
 +e) je řízena předsedou nebo jiným pověřeným členem rady,
 +
 +f) schvaluje způsob jednání a hlasování,
 +
 +g) k platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů,
 +
 +h) schvaluje stanovy ŽIFA a jejich změny,
 +
 +i) rozhoduje o výši členských příspěvků a termínu jejich splatnosti,
 +
 +j) volí výkonnou radu a členy kontrolní komise,
 +
 +k) volí jednoho ze členů rady do funkce předsedy, ten je statutárním zástupcem ŽIFA, v případě potřeby může plnou mocí pověřit kteréhokoli člena rady k zastupování ŽIFA,
 +
 +l) stanoví hlavní úkoly a program pro příslušný kalendářní rok,
 +
 +m) schvaluje provozní řády a jejich změny a další vnitřní předpisy,
 +
 +n) projednává hospodaření ŽIFA,
 +
 +o) schvaluje výroční zprávu,
 +
 +p) schvaluje rozpočet na příslušný kalendářní rok,
 +
 +q) rozhoduje o vyloučení člena z ŽIFA,
 +
 +r) rozhoduje o zrušení ŽIFA,
 +
 +s) o všech usneseních je proveden zápis.
 +
 +2) Výkonná rada je povinna pozvat na valnou hromadu všechny členy ŽIFA nejméně 10 dní před začátkem valné hromady a oznámit jim program jednání.
 +
 +
 +===== Článek VII. =====
 +
 +==== Výkonná rada ====
 +\\
 +1. Výkonná rada:
 +
 +a) je výkonným orgánem ŽIFA,
 +
 +b) je volena valnou hromadou na dobu 2 let, opakovaná volba je možná,
 +
 +c) má 3 členy,
 +
 +d) usnášení schopná je za přítomnosti alespoň 3 členů,
 +
 +e) rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
 +
 +f) schází se dle potřeby, nejméně však 1x měsíčně,
 +
 +g) svolána může být kterýmkoli členem rady,
 +
 +h) koncipuje a koordinuje činnost ŽIFA,
 +
 +i) zpracovává podklady pro valnou hromadu,
 +
 +j) svolává valnou hromadu,
 +
 +k) v případě odstoupení člena je doplněna náhradníkem, toho potvrdí nejbližší valná hromada,
 +
 +l) vypracovává rozpočet pro nejbližší kalendářní rok,
 +
 +m) navrhuje výši členských příspěvků,
 +
 +n) přijímá stížnosti a navrhuje způsoby řešení,
 +
 +o) je ze všech rozhodnutí odpovědná valné hromadě,
 +
 +p) vyřizuje písemné stížnosti nejpozději do jednoho měsíce po převzetí,
 +
 +q) navrhuje vnitřní předpisy ŽIFA,
 +
 +r) předkládá zprávu o hospodaření ŽIFA,
 +
 +s) navrhuje smlouvy s jinými subjekty.
 +
 +
 +===== Článek VIII. =====
 +
 +==== Kontrolor účtu ====
 +\\
 +1. Kontrolor účtu:
 +
 +a) je nezávislým kontrolním orgánem,
 +
 +b) je volen valnou hromadou na období dvou let,přičemž opětovná volba je možná,
 +
 +c) funkce kontrolora účtu je neslučitelná s funkcí ve výkonné radě,
 +
 +d) za svou činnost odpovídá valné hromadě,
 +
 +e) vykonává dohled nad hospodařením ŽIFA, upozorňuje výkonnou radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 +
 +f) kontrolu provádí nejméně 1x ročně,
 +
 +g) kontroluje účetní uzávěrku a výroční zprávu ŽIFA.
 +
 +
 +===== Článek IX. =====
 +
 +==== Jednání jménem ŽIFA ====
 +\\
 +1. Předseda jménem ŽIFA jedná, uzavírá smlouvy, dohody a jiné dokumenty mající charakter smluv.
 +
 +2. Předseda může pověřit plnou mocí kteréhokoli člena ŽIFA k zastupování ŽIFA , k podpisu dokumentů, smluv apod.
 +
 +
 +===== Článek X. =====
 +
 +==== Zásady hospodaření ====
 +\\
 +1. ŽIFA je neziskovou organizací.
 +
 +2. ŽIFA hospodaří s movitým a nemovitým majetkem, který je evidován podle obecně závazných předpisů.
 +
 +3. ŽIFA hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozpočtem schváleným valnou hromadou na příslušné období.
 +
 +4. Zdrojem majetku jsou zejména:
 +
 +a) členské příspěvky,
 +
 +b) příjmy z činnosti při naplňování cílů ŽIFA,
 +
 +c) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 +
 +d) příspěvky z veřejných rozpočtů,
 +
 +e) granty, dotace,
 +
 +f) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
 +
 +5. Majetek ŽIFA spravuje výkonná rada. Majetek ŽIFA je využíván zejména k zajištění poslání a cílů ŽIFA, k úhradě veškerých nákladů s provozem ŽIFA spojených.
 +
 +6. ŽIFA může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci běžného hospodaření i smlouvy o využití svého majetku.
 +
 +7. V případě zániku ŽIFA rozhodne o majetku ŽIFA valná hromada.
 +
 +
 +===== Článek XI. =====
 +
 +==== Zánik ŽIFA ====
 +\\
 +1. ŽIFA zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací z rozhodnutí valné hromady.
 +
 +2. ŽIFA zaniká tehdy, jestliže se nadpoloviční většina členů ŽIFA přítomná na valné hromadě vysloví pro zánik ŽIFA.
 +
 +3. Na této valné hromadě musí být zvolena tříčlenná likvidační komise ŽIFA.
 +
 +4. Likvidační komise je odpovědná za řádnou likvidaci majetku ŽIFA.
 +
 +
 +===== Článek XII. =====
 +
 +==== Závěrečná ustanovení ====
 +\\
 +1. Tyto stanovy byly schváleny členy přípravného výboru ŽIFA v Žamberku, dne 18.11.2003.
 +
 +2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. Tímto dnem vzniká občanské sdružení ŽIFA.
 +
 +
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki